Tid for varetelling !

Kilde: Regnskapsguiden / Skatteetaten 

Du finner varetellingsliste i Excel-format her eller varetellingsliste i pdf-format her.

Bokføringsloven § 11 sier at det ved årsavslutningen skal foreligge dokumentasjon for alle balanseposter med mindre de er ubetydelige. En balansepost som for mange foretak vil være av betydelig karakter, er varelageret. Dette innebærer at næringsdrivende må foreta telling av alle varer man eier pr 31.12.
Varetellingen kan være tidkrevende, men dette vil selvfølgelig avhengig av størrelsen på varelageret. Gode rutiner i forbindelse med varetellingen kan spare deg for unødig bruk av tid. Du må også vurdere når opptellingen skal foregå, og om det er nødvendig å stenge foretaket. Hvis butikken eksempelvis holder åpent under tellingen, kan det vise seg vanskelig å holde oversikt over varer tatt ut fra lager mens telling pågår. Mange foretar derfor telling etter stengetid eller legger varetellingen til nærmeste helligdag/fridag. Tidspunktet bør uansett sammenfalle med dato for regnskapsavslutning, som for de aller fleste vil være 31.12.
Varetellingen skal dokumenteres med varelagerlister, jf. bokføringsforskriften § 6-1. Listene må inneholde en spesifisert oppstilling over varens art, kvantum og verdi for hver enkelt vare, samt en summeringskolonne for de spesifiserte varene. Det skal også skilles mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi, da denne for mange vil være forskjellig. Bokføringspliktige som ikke samtidig også har regnskapsplikt etter regnskapslovens § 1-2, kan nøye seg med å vurdere varebeholdningen til skattemessig verdi ved varetellingen, også i regnskapet. Skattemessig skal varebeholdning alltid vurderes til anskaffelseskost (Anskaffelseskost = kjøpspris + kjøpsutgifter (f.eks. toll, frakt, spedisjon, m.v.) – rabatter/bonuser). Skattemessig er det ikke tillatt å nedskrive varelageret pga. ukurans eller prisfall.
Regnskapspliktige må forholde seg til både regnskapsmessig verdi og skattemessig verdi.
Regnskapsmessig skal laveste verdi brukes. Dvs. laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi (jf. regnskapsloven § 5-2). Regnskapsmessig kan varelageret nedskrives for ukurans.
Huskeliste i forbindelse med varetelling:
 Planlegg varetellingen i god tid, rydd gjerne lageret i forkant
 Det bør kjøres ut tellelister fra lagersystemet der alle varetypene fremkommer
 Utarbeid en varetellingsinstruks dersom flere personer skal være involvert
 Bruk forhåndsnummererte varetellingslister, ev. varetellingsbok
 Sørg for et godt system for å holde oversikt over hva som er opptalt til enhver tid
 Alle varer skal føres opp i lista, også ukurante
 Vær nøye med periodiseringen av varelageret:

o Dersom du teller før 31.12., må du huske å legge til varer innkommet mellom telling og 31.12.

o Dersom du teller etter 31.12., må du trekke fra varer som er kjøpt inn mellom 31.12. og telling

o Det er kun varer som er kjøpt inn, men ikke solgt pr 31.12 som skal regnes med

 Listene skal dateres og signeres av den som har foretatt opptellingen
 I produksjonsbedrifter deler man varelageret inn i råvarer, halvfabrikata, varer i arbeid og ferdigvarer
 Varetellingslistene er regnskapsbilag som skal oppbevares i 10 år

Download (XLS, 32KB)